Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Omschrijving begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • PICK UP & SUP Pakket(ten): Stand Up Paddleboard pakket(ten) met daarin een opblaasbaar SUPboard, een peddel, een pomp, een waterdichte rugzak, een waterdichte hoes voor mobiele telefoon in een draagzak. En eventueel als extra’s een kajakstoeltje en een -peddel;
 • Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder een huurovereenkomst sluit met de Verhuurder inzake de huur van een SUP via de Website;
 • Verhuurder: WannaGrip, het bedrijf achter SUPhurenBreda.nl en met wie de Huurder via de Website een huurovereenkomst sluit;
 • Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder;
 • Website: https://www.SUPhurenBreda.nl/, welke domeinnaam eigendom is van WannaGrip;

Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, die tussen Verhuurder en Huurder worden gesloten.  


Artikel 2: De Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan door aanvaarding door de Huurder van het aanbod van de Verhuurder op de Website van Verhuurder.
 • Na boeking via de Website ontvangt de Huurder een schriftelijke bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 • De huurovereenkomst wordt altijd aangegaan voor bepaalde duur.

Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen

 • De huurprijs dient vooraf te worden voldaan via de betaalmodule op de Website, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Indien de Huurder de huurprijs niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, dan is de Huurder wettelijke rente verschuldigd.
 • Indien de Verhuurder derden moet inschakelen om incassomaatregelen te treffen, omdat de Huurder de huurprijs niet tijdig heeft voldaan, dan is de Huurder verplicht de incassokosten van de Verhuurder te vergoeden, mits de Verhuurder de Huurder in gebreke heeft gesteld en hem/haar 14 dagen de tijd heeft gegeven om alsnog tot betaling over te gaan.
 • Klachten over het PICK UP & SUP Pakket leiden er niet toe dat de Huurder zijn/haar betalingsverplichting kan opschorten.

Artikel 4: Herroepingsrecht boekingen via de Website

 • De Huurder heeft, in het geval hij/zij een consument is, tot 7 dagen voor Ingangsdatum van de boeking via de Website, het recht om de Overeenkomst te ontbinden (/annuleren), zonder opgave van redenen. Bij annulering later dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de totale huursom verschuldigd, tenzij er gebruik gemaakt is van de annuleringsoptie. In dat geval kan de boeking tot 24 uur (in geval van huur tot 5 dagen) of tot 48 uur (bij huur vanaf 6 dagen) van te voren geannuleerd worden.
 • Indien de Huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dat dient hij/zij een mail te sturen naar: info@suphurenbreda.nl.
 • Een reeds door de Huurder voldaan bedrag aan Verhuurder zal door Verhuurder uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van Huurder door de Verhuurder aan de Huurder worden terugbetaald.

Artikel 5: De huurperiode

 • Huurder is verplicht het PICK UP & SUP Pakket uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode aanvangt op te halen bij Verhuurder binnen de bij Verhuurder geldende openingstijden.
 • Huurder is verplicht het PICK UP & SUP Pakket uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan de Verhuurder te retourneren binnen de bij Verhuurder geldende openingstijden.
 • Indien het PICK UP & SUP Pakket niet door Huurder is ingeleverd op de overeengekomen dag en/of het overeengekomen tijdstip, is Verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn om weer te kunnen beschikken over het PICK UP & SUP Pakket, waarvan de kosten volledig voor rekening van de Huurder komen.
 • Indien Huurder het PICK UP & SUP Pakket niet inlevert op de overeengekomen dag en/of het overeengekomen tijdstip, dan is Verhuurder gerechtigd voor iedere dag of dagdeel dat de SUP niet in het bezit raakt van Verhuurder, een boete in rekening te brengen bij Huurder gelijk aan de door Verhuurder gehanteerde huurprijs per dag, onverminderd het recht Verhuurder om nakoming en/of schadevergoeding van Huurder te vorderen. Deze boete is niet verschuldigd, indien Huurder kan aantonen dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Verplichtingen Huurder

 1. Bij ontvangst van het PICK UP & SUP Pakket van de Verhuurder ondertekent De Huurder een ontvangstbewijs. De SUP wordt immer geacht onbeschadigd te zijn verstrekt door de Verhuurder aan de Huurder, hetgeen enkel anders is indien op het ontvangstbewijs een aantekening is gemaakt dat de SUP beschadigd is (en waar). Alvorens het PICK UP & SUP Pakket in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten.
 2. De Huurder dient zich te gedragen als goed huurder en het PICK UP & SUP Pakket mag enkel gebruikt worden om te Stand Up Peddelen of Kajakken.
 3. De Huurder dient immer, voor gebruik van het PICK UP & SUP Pakket, de producthandleiding door te nemen.
 4. De Huurder is niet bevoegd het PICK UP & SUP Pakket in gebruik te geven en/of te verhuren aan een derde, tenzij de Verhuurder hier vooraf schriftelijke toestemming voor geeft.
 5. De Huurder mag het PICK UP & SUP Pakket nimmer onbewaakt achterlaten.
 6. De Huurder is gehouden het PICK UP & SUP Pakket onbeschadigd  en schoon bij de Verhuurder in te leveren aan het einde van de huurperiode.
 7. Door de Verhuurder vastgestelde beschadigingen aan het PICK UP & SUP Pakket en/of aan toebehoren bij de SUP bij het inleveren ervan worden hersteld voor rekening en risico van Huurder.
 8. Indien de SUP niet schoon wordt ingeleverd, is de Verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen bij de Huurder met een minimumbedrag van € 20,-.
 9. Indien er onderdelen van het pakket kwijt zijn geraakt door de Huurder, wordt het volgende bedrag per onderdeel in rekening gebracht: SUP-Board 400 euro, Peddel 75 euro, Pomp 35 euro, Vi20 euro, Kajak seat 50 euro, Kajak Peddel 40 euro, Waterdichte rugzak 35 euro, waterdicht hoesje 25 euro. 
 10. In het geval er tijdens het gebruik van het PICK UP & SUP Pakket schade optreedt aan het SUPboard, dan wel het SUPboard vermist raakt, dan wel er een ongeval geschiedt met het SUPboard dan is de Huurder verplicht:
  • dit binnen 24 uur aan de Verhuurder te melden;
  • binnen 24 uur bij de Verhuurder een volledig ingevuld schadeaangifteformulier in te leveren;
  • bij vermissing: onmiddellijk de politie in te lichten;
  • alle instructies van de Verhuurder en/of de autoriteiten op te volgen;
  • alle gevraagde inlichtingen aan de Verhuurder en/of de autoriteiten te verstrekken;
  • bij diefstal of vermissing: alle medewerking te verlenen aan de Verhuurder en/of de autoriteiten om het SUPboard terug te verkrijgen
 11. Alle schade die de Verhuurder lijdt als gevolg van schade aan SUPS en/of toebehoren van SUPS of schade door het vermist raken van SUPS komt voor rekening van de Huurder.
 12. De Huurder is niet gerechtigd een beschadigde SUP alsnog te gebruiken (waardoor schade kan verergeren en/of de veiligheid in gedrang is). Stelt de Verhuurder vast dat dit toch gebeurt c.q. is gebeurd, dan heeft de Verhuurder het recht een direct opeisbare boete te vorderen van de Huurder van een bedrag groot € 100,-, onverminderd het recht van de Verhuurder om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
 13. Het is de Huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder enige verandering aan/op de SUP te brengen of te laten brengen.
 14. De Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien Huurder geen WA-verzekering heeft afgesloten, dan is de Verhuurder gerechtigd het PICK UP & SUP Pakket niet mee te geven aan de Huurder bij aanvang van de huurperiode.
 15. Huurder garandeert dat hij en de door hem geselecteerde medeopvarenden in staat zijn om te zwemmen en in het bezit zijn van een zwemdiploma.
 16. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Verhuurder

 1. Het huren en gebruik van de Stand-Up-Paddle en Kajak artikelen uit het Pick Up & SUP pakketten is geheel voor eigen risico.
 2. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade die de Huurder lijdt als gevolg  van het gebruik van het de Stand-Up-Paddle en Kajak artikelen en/of de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens de Verhuurder.
 3. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van het PICK UP & SUP Pakket door de Huurder en/of derden aan wie de Huurder het PICK UP & SUP Pakket ter beschikking heeft gesteld.
 4. Als de Verhuurder aansprakelijk is jegens de Huurder dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert aan haar.

Artikel 8: Ontbinding

 1. De Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke verklaring (waaronder: per e-mail), zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en zich vervolgens weer in het bezit te stellen van de SUP,  onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  • de Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens de Verhuurder niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • de Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling of prepack aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard en/of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • de Huurder op een andere wijze de beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
  • de Verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware de Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, zijn de Overeenkomst niet was aangegaan.
 2. Indien Verhuurder een beroep doet op één van voornoemde ontbindingsgronden dan is zij nimmer schadevergoeding en/of een andere geldelijke vergoeding aan de Huurder verschuldigd in het kader van het beëindigen van de Overeenkomst.
 3. De Huurder is gehouden het PICK UP & SUP Pakket, voor zover nog in zijn/haar bezit, binnen 24 uur na de ontbindingsverklaring aan de Verhuurder te retourneren.

Artikel 9:Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of over het PICK UP & SUP Pakket moeten volledig en duidelijk omschreven worden en in schriftelijke vorm worden ingediend bij de Verhuurder binnen 24 uur nadat de gebreken zijn ontdekt. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Huurder zijn/haar rechten ter zake verliest.  


Artikel 10: Geschillenregeling Geschillen tussen de Huurder en de Verhuurder over de uitvoering van de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Brabant locatie Breda.  


Artikel 11: Toepasselijk recht Op de Overeenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing.